top

Allen

男性

和谐,石头、高尚

Allen是凯尔特语名字。原本是圣徒的名字。在诺曼征服英格兰时被引进英国,一直到中世纪都很受欢迎。到19世纪又被常用起来。

其它拼写

Alan, Allan

昵称

Al

Not-Recommended

不推荐-有些英文名字可能觉得有点奇怪或有点过时。这个名字可能会让人感到困惑,难以记忆,或者有点老气。

cta17